Arrowhead Ski Area
(Plan to Open 12/14)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Attitash Mountain Resort
(Plan to Open 12/06)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Black Mountain
(Plan to Open 12/07)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Bretton Woods
(open)
New Snow: base depth: trails open:
2" 16" 27 of 63

Cannon Mountain
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 10" 50 of 97

Cranmore Mountain Resort
(Reopen 12/07)
New Snow: base depth: trails open:
0" 10" N/A

Crotched Mountain
(Plan to Open 12/06)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Dartmouth Skiway
(Plan to Open 12/14)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Gunstock Mountain Resort
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 22" 14 of 48

King Pine Ski Area
(Plan to Open 12/13)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Loon Mountain Resort
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 6" 27 of 61

McIntyre Ski Area
(Plan to Open 12/07)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Mount Sunapee Resort
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 20" 3 of 66

Pats Peak
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 12" 13 of 28

Ragged Mountain Resort
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 12" 14 of 57

Tenney Mountain
(Opening Soon for Snow Sports)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Waterville Valley Resort
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 12" 16 of 62

Whaleback Mountain
(Plan to Open 12/13)
New Snow: base depth: trails open:
0" N/A N/A

Wildcat Mountain
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 20" 31 of 48

Tab content 4 here
Tab content 4 here